VGPONN
Kwaliteit
Klachten regeling

Klachten regeling

Waar gaat het om?

Er kan iets gebeuren waarover u een klacht wilt indienen. Of het nu om leerlingen gaat, om hun ouders, om leerkrachten, om leden van de schoolcommissie om bestuursleden of om vrijwilligers, al degenen die bij de school zijn betrokken hebben sinds 1 augustus 1998 de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Natuurlijk kunnen heel wat problemen binnen de school zelf worden opgelost. Dit verdient ook de voorkeur. Pas in uitzonderlijke situaties wordt een klacht ingediend bij het bevoegd gezag of de klachtencommissie.

Bij ernstige klachten over (vermoedelijke) ongewenste intimiteiten in de seksuele sfeer kan direct contact met de vertrouwenspersoon gelegd worden. Het adres vindt u in hoofdstuk 10.

Op elke locatie binnen onze vereniging is een contactpersoon aanwezig die daarbij behulpzaam kan zijn. Op onze school is dit Jit Drijfhout. Bij andere klachten kunnen de contactpersoon en de vertrouwenspersoon ook behulpzaam zijn.

Doel van de klachtenregeling is dat de school op laagdrempelige wijze signalen ontvangt om het onderwijs en de goede gang van zaken op de school te verbeteren.

Wat kun je doen?

Een klacht kan ingediend worden over gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van het bevoegd gezag en het personeel. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg kunnen worden afgehandeld.

Pas als de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaats gevonden of afhandeling binnen de school gezien de aard van de klacht niet mogelijk is, zal een beroep gedaan worden op de klachtenregeling/klachtroute.

In de praktijk betekent dit voor u als ouder dat u eerst probeert met het betreffende personeelslid het probleem te bespreken en op te lossen. Daarna komt de locatiedirecteur in beeld. Wanneer u ontevreden blijft, kunt u overwegen u te wenden tot de centrale directie en vervolgens tot het centraal bestuur. Tot slot komt de (externe) klachtencommissie in beeld.

In alle gevallen is het een goede omgangsvorm om te melden dat u het een niveau hoger aan de orde wilt stellen. We hechten eraan dat u deze volgorde in acht neemt. (Een telefoontje naar bijvoorbeeld de centrale directie zal direct de vraag opleveren welke gesprekken u al heeft gevoerd en of de betreffende persoon ervan op de hoogte is dat u contact met de centrale directie legt). Tijdens het hele bovengenoemde proces kunt u zich tot de vertrouwenspersoon wenden om hulp te vragen.

De VGPO Noordoost Nederland is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie voor het gereformeerd onderwijs. De volledige tekst van de klachtenregeling/klachtroute en de toelichting daarop is op school in te zien. Ook kunt u de regeling met de toelichting bij de vertrouwenspersoon verkrijgen. De klachtroute staat ook vermeld op de website van VGPONN.

De school is verplicht een vermoeden van seksuele intimidatie onmiddellijk door te geven aan de vertrouwenspersoon. De school zal ook bij vermoeden van kindermishandeling het algemeen meldpunt van kindermishandeling op de hoogte stellen.