VGPONN
Kwaliteit

Kwaliteit

Op Het Baken vinden wij de kwaliteit van ons onderwijs heel belangrijk.

De wet BIO (beroepen in het onderwijs) regelt de vaststelling van de bekwaamheidseisen van de leerkrachten. We willen aan deze eisen blijven voldoen. Op verenigingsniveau is ervoor gekozen om eens per jaar onze competenties met betrekking tot het lesgeven te checken.  We hebben een aantal jaren gewerkt met de vaardigheidsmeter, vanaf 2010. Die meting hield ons als leerkrachten scherp op de pedagogische en didactische vaardigheden. Deze vaardigheden zijn belangrijk om goed, eigentijds en activerend les te geven. Eens per jaar werden we op alle aspecten van goed lesgeven gemeten. Dat gaf ons de mogelijkheden om door te ontwikkelen naar een excellente leerkracht.

De vaardigheidsmeter heeft een minimumniveau. Daar willen we allemaal aan voldoen. Onze ambities liggen hoger. Daarom zijn we op het niveau van het samenwerkingsverband een nieuw instrument aan het ontwikkelen, dat nog beter aansluit op de praktijk van 2018.  Elke leerkracht neemt daarnaast ontwikkelpunten op in zijn persoonlijk ontwikkelingsplan.

Eens in de drie jaar houden we een beoordelingsgesprek met alle leerkrachten, naast de jaarlijkse functioneringsgesprekken.  Daarnaast werken we met de PDCA-cyclus.  We stellen doelen, voeren verbeteractiviteiten uit, we evalueren en stellen doelen bij en/of stellen weer nieuwe doelen.  Dit doen we zowel in de groepen, als op schoolniveau en ook bij kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.

Om de paar jaar zetten we tevredenheidsonderzoeken uit. Met deze onderzoeken kijken we of de ouders, de kinderen en de leerkrachten tevreden zijn met ons onderwijs. Uit deze onderzoeken halen we ontwikkelpunten voor ons schoolplan.  Ook de resultaten van audits en het inspectierapport helpen ons om de kwaliteit nog verder te versterken.